رابطه  ی من با بهار، مثل ان عاشق دلداده ای است که مدتها صبر کرده و اکنون که دیدار نزدیک میشود، بی قرار تر میشود و سر از پا نمیشناسد.

بهار را عاشقانه دوست دارم. از اواخر بهمن به بعد، به اسمان نگاه میکنم و رنگ بهار را میبینم. به صدای گنجشکهای حیاط مامان اینا دقت میکنم و احساس میکنم بهارانه میخوانند.

برای کارهای بهار برنامه ریزی میکنم

و 

و 

و شادم!

شادتر از هر وقت دیگری

منبع : همه ی من |بهارانه
برچسب ها : میکنم ,بهار